םלועל ימש הזCan't See Hebrew?  Click Here!


רבד ,םירקי םיארוק ,םכבל תמושתל איבהל וננוצרב
םיקוספ ,ג"כ קרפ ,איבנה הימרי ידי לע בתכנ רשא
רקשה יאבנ ,םיאבנה בלב שיה יתמ דע" :ז"כ-ו"כ
ימש ימע תא חיכשהל םיבשחה :םבל תמרת יאיבנו
םתובא וחכש רשאכ והערל שיא ורפסי רשא םתמולחב
לודג אטח יכ םידמל ונא ןאכמ ."לעבב ימש תא
לארשי םעל ומרג רשא תימרת יאיבנ םתוא ואטח
םילמ ארוקה ,התא םאה !םארוב םש תא "חוכשל"
ומש ?ךכלמו ךארוב םש אוה המ עדוי ,וישכע ולא
,הוהי ומש !בושחל ךודמיל רשאכ "ינודא" וניא
תעדל םלוכ םיבייחו רתויב תינויח וז הדבועו
.רתוי רחואמ חכווי רשאכ התוא

וניהולא םש תא אטבל ונילע ורסא דומלתה ימכח
.אבה םלועל ומש אטבמל קלח ןיא יכ ורמא ףאו
וניבר השממ "םייתד" רתוי ויה הארנכ הלא םימכח
קבדת ובו דבעת ותא ארית ךיהלא הוהי תא" :בתכש
תלאשנ .'כ קוספ 'י קרפ םירבד ,"עבשת ומשבו
?ואטבל רוסא םא ומשב עבשנ ךיא ,הלאשה

ןב המלשמ םינובנ רתוי ויה הארנכ הלא םימכח
,ביוא ינפל לארשי ךמע ףגני םאו" :רמא רשא דיוד
וללפתהו ךמש תא ודוהו ובשו ,ךל ואטחי יכ
םימשה ןמ עמשת התאו :הזה תיבב ךינפל וננחתהו
רשא המדאה לא םתובישהו לארשי ךמע תאטחל תחלסו
היהי אלו םימשה רצעהב :םהיתבאלו םהל התתנ
ודוהו הזה םוקמה לא וללפתהו ,ךל ואטחי יכ ,רטמ
עמשת התאו :םנעת יכ ןובושי םתאטחמ ,ךמש תא
ירבד ,"...לארשי ךמעו ךידבע תאטחל תחלסו םימשה
תוחילס ןיא .ז"כ-ד"כ םיקוספ ,'ו קרפ 'ב םימיה
ילב הרצמ הלצה ןיא !הוהי םש תרכזה ילב ןווע
!הוהי םש תרכזה

הרצ םויב הוהי ךנעי" :לארשי ךלמ דיוד בתכ
.'א קוספ 'כ םיליהת ."בקעי יהלא םש ךבגשי
ועדי אלש ינפמ וגרהנו ופרשנ לארשי ינב ינוילמ
!לארשי שודק ,ומש תואבצ הוהי ;םעישומ םש תא

ינב לע ימש תא ומשו" :ותרותב השמל הוהי רמא
.ז"כ קוספ ,'ו ,רבדמב "!םכרבא ינאו לארשי
!!ומש תרכזה ילב םיהולאה תאמ הכרב ןיא

ןכלו עודי וניא דחוימה םש יוגיה יכ ןעוטה שי
ןייענ הבה וז הנעט ךירפהל ידכ .ואטבל לכונ אל
רמאיו" ;ו"י-ג"י םיקוספ ,'ג קרפ ,תומש רפסב
לארשי ינב לא אב יכנא הנה ,םיהולאה לא השמ
ורמאו ,םכילא ינחלש םכיתובא יהלא ,םהל יתרמאו
לא םיהלא רמאיו ?םהלא רמוא המ ,ומש המ ,יל
ינב לא רמאת הכ רמאיו !היהא רשא היהא ,השמ
יהלא ,םהרבא יהלא םכיתבא יהלא הוהי ,לארשי
םלועל ימש הז .םכילא ינחלש בקעי יהלאו קחצי
."רד רדל ירכז הזו

ןמז , לק ןינב ,היהא ומש תא ארוק ארובה ,ןכבו
דוקינהו (תויהל) היה לעופה לש ןושאר ףוג ,דיתע
ףוגב שמתשהל השמ תא הוויצ םיהולאה .
וא רמולכ לעופ ותוא לש ישילשה
םוקמב "" הרוצב שמתשמ בותכה .
רכיה ןמיס תתל ידכ "" תלבוקמה הרוצה
ןכל !לעופה לש הרוגשה הרוצה תמועל דחוימה םשל
וא דוס לכ ןאכ ןיאו אוה לארשי יהלא םש
םתמישמב הפי וחילצה םשה יחיכשמ .המולעת
םיטעמ .הוהי םע לע האוש איבהל םתמיזמו
.םארוב םש תא םיריכמה םידוהיה

,םילודג םימי !!םיאב םישק םימי ,םירקיה וניחא
אנ וארק !הלודג העושי םפוסבש הנכס ירה םימי
ןכ ירחא היהו" :הוהי איבנ ידי לע בותכה תא
,םכיתנבו םכינב ואבנו רשב לכ לע יחור תא ךופשא
,וארי תונויזח םכירוחב ,ןומלחי תומלח םכינקז
תא ךופשא המהה םימיב תוחפשה לעו םידבעה לע םגו
שאו םד ,ץראבו םימשב םיתפומ יתתנו .יחור
ינפל םדל חריהו ךשחל ךפהי שמשה ,ןשע תורמתו
ארקי רשא לכ היהו ,ארונהו לודגה הוהי םוי אוב
היהת םילשוריבו ןויצ רהב יכ ,טלמי היהי םשב
"!ארוק הוהי רשא םידירשבו הוהי רמא רשאכ הטילפ
.'ג קרפ ,לאוי

,םכיהלא לא ובוש ,םכיתושפנ לע וסוח ,לארשי ינב
תמאה יאיבנ ירבד לאו ,הבותכה השמ תרות לא ובוש
!ער תושעמ םכדי ורמש ,וללחמ תבש ורמש .קדצהו
!אבו ברק הוהי םוי .ומשב וארק - הוהיל ודוה
!לארשי ךיהלא תארקל ןוכה

טלמי הוהי םשב ארקי רשא לכ היהו

ל"צז ,ירדנפלא םהרבא יכדרמ םכחה י"ע בתכנ
:ב טרטניאב ירדנפלא םכח יבתכמ רתוי אורקל ןתינ

:םשב ירדנפלא םכחה לש ורמאמב ןייעל חכשת לא
"יהמ הרותה"

Send Us Mail!


Sign Guestbook Send Us Mail!